مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن یک صفحه اختصاصی در سایت ایران هایلوک است که در آن دیتاشیت تمام محصولات این دسته، به صورت فایل PDF قابل دانلود است. فقط کافی است بر روی نام هر یک از محصولات کلیک کنید تا با لینک مستقیم، فایل موردنظر بر روی دستگاه شما ذخیره شود. برای جست و جوی پارت نامبر موردنظر، دکمه Ctrl+F صفحه کیبورد را فشار دهید و نام محصول را در کادر بالای صفحه تایپ کنید تا مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن برایتان نمایان شود.

لازم به ذکر است تمام مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن از سایت رسمی شرکت هایک ویژن استخراج شده است.

مشخصات-فنی-دوربین-مداربسته-هایک-ویژن-iranhilook

مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن “Turbo HD”

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRP


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT1E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITM


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITME


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE70DF0T-PF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE72DFT-F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE72DF3T-F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITPS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D0T-ITMFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D3T-ITPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76D3T-ITMF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-IT1F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITM


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-ITME


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT1E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H5T-VPITE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE71H0T-PIRL


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76H0T-ITPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76H0T-ITMF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76H0T-ITPFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE76H0T-ITMFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78H0T-IT1F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78H0T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78U1T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE78U8T-IT3


دوربین مداربسته بولت با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE10DF0T-PF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE10DFT-F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE12DF3T-F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE12D0T-PIRL


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-ITPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-ITF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-EXIPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-EXIF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IRE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE17D0T-IT1F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE17D0T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-ITPFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-ITFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-WL5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D3T-I3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D3T-ITF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D3T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE10HFT-F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE11H0T-PIRL


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE12H0T-PIRL


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE12HFT-F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-ITPF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-ITPFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-ITF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-ITFS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT1F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE17H0T-IT1F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE17H0T-IT3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE17H0T-IT3FS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT5F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE17H0T-IT5E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-ITE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16U1T-ITF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16U1T-IT5F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE18U8T-IT3


دوربین مداربسته با لنز متغیر:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-VFIR3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-VFIR3F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D0T-VFIR3E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-VFIR3E


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D1T-VFIR3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITZ


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3Z


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3ZE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE19D3T-IT3ZF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F7T-IT3Z


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H0T-IT3ZF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT3ZF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3Z


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3ZE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3Z


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3ZE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE19U8T-IT3Z


دوربین مداربسته فیش آی:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CC52H1T-FITS


دوربین مداربسته کیوب:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE38D8T-PIR


دوربین مداربسته اسپیددام:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2AE4225TI-D


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2AE5225TI-A

مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن “IP”

دوربین مداربسته دام با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1123G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1321G0E-I/ECO


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1323G0E-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1323G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1323G0-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1323G0-IUF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2120F-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2122FWD-IS . DS-2CD2122FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2123G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2123G2-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2125FWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2125FHWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2126G2-ISU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1327G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2135FWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2322WD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2520F


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2523G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1143G0-IUF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1343G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2142FWD-IS . DS-2CD2142FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2143G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2143G0-ISCKV


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2143G0-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2143G2-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2145FWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2342WD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2347G2-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2345FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1347G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2543G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1153G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1353G0-IUF . DS-2CD1353G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1357G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2152F-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2155FWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2352-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2163G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2163G0-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2165G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2563G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2183G0-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2183G0-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2183G2-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2185FWD-IS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2387G2-LUK


دوربین مداربسته بولت با لنز ثابت:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1021G0E-I/ECO


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1023G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1023G0-IU


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1023G0-IUF


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1027G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2020F-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2021G1-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2023G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2023G2-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2025FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2027G2-LU . DS-2CD2027G2-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2035FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1043G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1T43G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T43G0-I8 . DS-2CD2T43G0-I5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T43G2-4I . DS-2CD2T43G2-2I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2042WD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2043G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2043G2-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2043G0-ICKV


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2045FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1047G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1T47G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2047G2-LU . DS-2CD2047G2-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1053G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1057G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1T57G0-L


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T52-I5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2052-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2055FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T63G0-I8 . DS-2CD2T63G0-I5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T63G2-4I . DS-2CD2T63G2-2I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T66G2-4I . DS-2CD2T66G2-2I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2063G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2063G2-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2065G1-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T83G0-I8 . DS-2CD2T83G0-I5


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T83G2-4I . DS-2CD2T83G2-2I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2T86G2-4I . DS-2CD2T86G2-2I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2083G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2083G2-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2085G1-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2085FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2087G2-LU . DS-2CD2087G2-L

دوربین مداربسته با لنز متغیر:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1623G0-IZ . DS-2CD1623G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1723G0-IZ . DS-2CD1723G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2620F-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2723G0-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2720F-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2720F-IZ


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1641FWD-IZ . DS-2CD1641FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1741FWD-IZ . DS-2CD1741FWD-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1643G0-IZ . DS-2CD1643G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1653G0-IZ


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1743G0-IZ . DS-2CD1743G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2643G1-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2643G0-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2743G1-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2743G0-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2743G2-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD1753G0-IZ . DS-2CD1753G0-I


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2663G0-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2763G0-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2683G0-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2683G2-IZS


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2783G0-IZS


دوربین مداربسته فیش آی:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2955FWD-IS


دوربین مداربسته اسپیددام:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE2202I-DE3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2PT3326IZ-DE3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE4220IW-DE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE4225IW-DE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE4A220IW-DE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE5220IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE5230W-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE5232IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE7220IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE7230IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE7320IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE2A404IW-DE3


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE4425IW-DE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE5425IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE5432IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE7420IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE7430IW-AE


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2DE7530IW-AE


دوربین مداربسته بی سیم:

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CV1021G0-IDW1


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2Q10FD-IW


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CV2Q21FD-IW/32G-T


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CV2U21FD-IW/32G-T


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2420F-IW


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2422FWD-IW


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2421G0-IW


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2423G0-IW


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2442FWD-IW


دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2443G0-IW


امیدواریم این برگه با عنوان مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن برای شما مفید واقع شده باشد.

دوربین-مداربسته-هایک-ویژن